Primate Data Base

Title:Monk Saki(M)
Academic name:Pithecia monachus
Place:?
Date:?
Exp.:Monk Saki(M)
PRI